To apologize

present
I apologize
You apologize
He apologizes
She apologizes
It apologizes
We apologize
They apologize
past
I apologized
You apologized
He apologized
She apologized
It apologized
We apologized
They apologized
future
I will apologize
You will apologize
He will apologize
She will apologize
It will apologize
We will apologize
They will apologize
conditional
I would apologize
You would apologize
He would apologize
She would apologize
It would apologize
We would apologize
They would apologize