To bump

present
I bump
You bump
He bumps
She bumps
It bumps
We bump
They bump
past
I bumped
You bumped
He bumped
She bumped
It bumped
We bumped
They bumped
future
I will bump
You will bump
He will bump
She will bump
It will bump
We will bump
They will bump
conditional
I would bump
You would bump
He would bump
She would bump
It would bump
We would bump
They would bump