To coach

present
I coach
You coach
He coaches
She coaches
It coaches
We coach
They coach
past
I coached
You coached
He coached
She coached
It coached
We coached
They coached
future
I will coach
You will coach
He will coach
She will coach
It will coach
We will coach
They will coach
conditional
I would coach
You would coach
He would coach
She would coach
It would coach
We would coach
They would coach