To dam

present
I dam
You dam
He dams
She dams
It dams
We dam
They dam
past
I dammed
You dammed
He dammed
She dammed
It dammed
We dammed
They dammed
future
I will dam
You will dam
He will dam
She will dam
It will dam
We will dam
They will dam
conditional
I would dam
You would dam
He would dam
She would dam
It would dam
We would dam
They would dam