To encourage

present
I encourage
You encourage
He encourages
She encourages
It encourages
We encourage
They encourage
past
I encouraged
You encouraged
He encouraged
She encouraged
It encouraged
We encouraged
They encouraged
future
I will encourage
You will encourage
He will encourage
She will encourage
It will encourage
We will encourage
They will encourage
conditional
I would encourage
You would encourage
He would encourage
She would encourage
It would encourage
We would encourage
They would encourage