To entertain

present
I entertain
You entertain
He entertains
She entertains
It entertains
We entertain
They entertain
past
I entertained
You entertained
He entertained
She entertained
It entertained
We entertained
They entertained
future
I will entertain
You will entertain
He will entertain
She will entertain
It will entertain
We will entertain
They will entertain
conditional
I would entertain
You would entertain
He would entertain
She would entertain
It would entertain
We would entertain
They would entertain