To fence

present
I fence
You fence
He fences
She fences
It fences
We fence
They fence
past
I fenced
You fenced
He fenced
She fenced
It fenced
We fenced
They fenced
future
I will fence
You will fence
He will fence
She will fence
It will fence
We will fence
They will fence
conditional
I would fence
You would fence
He would fence
She would fence
It would fence
We would fence
They would fence