To freeze

present
I freeze
You freeze
He freezes
She freezes
It freezes
We freeze
They freeze
past
I froze
You froze
He froze
She froze
It froze
We froze
They froze
future
I will freeze
You will freeze
He will freeze
She will freeze
It will freeze
We will freeze
They will freeze
conditional
I would freeze
You would freeze
He would freeze
She would freeze
It would freeze
We would freeze
They would freeze