To guard

present
I guard
You guard
He guards
She guards
It guards
We guard
They guard
past
I guarded
You guarded
He guarded
She guarded
It guarded
We guarded
They guarded
future
I will guard
You will guard
He will guard
She will guard
It will guard
We will guard
They will guard
conditional
I would guard
You would guard
He would guard
She would guard
It would guard
We would guard
They would guard