To heap

present
I heap
You heap
He heaps
She heaps
It heaps
We heap
They heap
past
I heaped
You heaped
He heaped
She heaped
It heaped
We heaped
They heaped
future
I will heap
You will heap
He will heap
She will heap
It will heap
We will heap
They will heap
conditional
I would heap
You would heap
He would heap
She would heap
It would heap
We would heap
They would heap