To long

present
I long
You long
He longs
She longs
It longs
We long
They long
past
I longed
You longed
He longed
She longed
It longed
We longed
They longed
future
I will long
You will long
He will long
She will long
It will long
We will long
They will long
conditional
I would long
You would long
He would long
She would long
It would long
We would long
They would long