To matter

present
I matter
You matter
He matters
She matters
It matters
We matter
They matter
past
I mattered
You mattered
He mattered
She mattered
It mattered
We mattered
They mattered
future
I will matter
You will matter
He will matter
She will matter
It will matter
We will matter
They will matter
conditional
I would matter
You would matter
He would matter
She would matter
It would matter
We would matter
They would matter