To paste

present
I paste
You paste
He pastes
She pastes
It pastes
We paste
They paste
past
I pasted
You pasted
He pasted
She pasted
It pasted
We pasted
They pasted
future
I will paste
You will paste
He will paste
She will paste
It will paste
We will paste
They will paste
conditional
I would paste
You would paste
He would paste
She would paste
It would paste
We would paste
They would paste