To rhyme

present
I rhyme
You rhyme
He rhymes
She rhymes
It rhymes
We rhyme
They rhyme
past
I rhymed
You rhymed
He rhymed
She rhymed
It rhymed
We rhymed
They rhymed
future
I will rhyme
You will rhyme
He will rhyme
She will rhyme
It will rhyme
We will rhyme
They will rhyme
conditional
I would rhyme
You would rhyme
He would rhyme
She would rhyme
It would rhyme
We would rhyme
They would rhyme