To rule

present
I rule
You rule
He rules
She rules
It rules
We rule
They rule
past
I ruled
You ruled
He ruled
She ruled
It ruled
We ruled
They ruled
future
I will rule
You will rule
He will rule
She will rule
It will rule
We will rule
They will rule
conditional
I would rule
You would rule
He would rule
She would rule
It would rule
We would rule
They would rule