To shear

present
I shear
You shear
He shears
She shears
It shears
We shear
They shear
past
I sheared
You sheared
He sheared
She sheared
It sheared
We sheared
They sheared
future
I will shear
You will shear
He will shear
She will shear
It will shear
We will shear
They will shear
conditional
I would shear
You would shear
He would shear
She would shear
It would shear
We would shear
They would shear