To shine

present
I shine
You shine
He shines
She shines
It shines
We shine
They shine
past
I shined
You shined
He shined
She shined
It shined
We shined
They shined
future
I will shine
You will shine
He will shine
She will shine
It will shine
We will shine
They will shine
conditional
I would shine
You would shine
He would shine
She would shine
It would shine
We would shine
They would shine