To shoe

present
I shoe
You shoe
He shoes
She shoes
It shoes
We shoe
They shoe
past
I shod
You shod
He shod
She shod
It shod
We shod
They shod
future
I will shoe
You will shoe
He will shoe
She will shoe
It will shoe
We will shoe
They will shoe
conditional
I would shoe
You would shoe
He would shoe
She would shoe
It would shoe
We would shoe
They would shoe