To smile

present
I smile
You smile
He smiles
She smiles
It smiles
We smile
They smile
past
I smiled
You smiled
He smiled
She smiled
It smiled
We smiled
They smiled
future
I will smile
You will smile
He will smile
She will smile
It will smile
We will smile
They will smile
conditional
I would smile
You would smile
He would smile
She would smile
It would smile
We would smile
They would smile