To smite

present
I smite
You smite
He smites
She smites
It smites
We smite
They smite
past
I smote
You smote
He smote
She smote
It smote
We smote
They smote
future
I will smite
You will smite
He will smite
She will smite
It will smite
We will smite
They will smite
conditional
I would smite
You would smite
He would smite
She would smite
It would smite
We would smite
They would smite