To smoke

present
I smoke
You smoke
He smokes
She smokes
It smokes
We smoke
They smoke
past
I smoked
You smoked
He smoked
She smoked
It smoked
We smoked
They smoked
future
I will smoke
You will smoke
He will smoke
She will smoke
It will smoke
We will smoke
They will smoke
conditional
I would smoke
You would smoke
He would smoke
She would smoke
It would smoke
We would smoke
They would smoke