To sneak

present
I sneak
You sneak
He sneaks
She sneaks
It sneaks
We sneak
They sneak
past
I sneaked
You sneaked
He sneaked
She sneaked
It sneaked
We sneaked
They sneaked
future
I will sneak
You will sneak
He will sneak
She will sneak
It will sneak
We will sneak
They will sneak
conditional
I would sneak
You would sneak
He would sneak
She would sneak
It would sneak
We would sneak
They would sneak